توهم کاپگراس

توهم کاپگراس و غریه آشنا
استرینگ‌کست

غریبه آشنا

توهم کاپگراس: شما چقدر به حافظه خودتون اعتماد دارید؟ داستان چگونگی کشف این سندروم و اتفاقاتی که ما را با خودمان غریبه می‌کنند!

ادامه مطلب »