دی 7, 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

StringCast

به StringCast خوش اومدید. StringCast یک ماهنامه صوتی درباره علم، دانش، فناوری و تکنولوژیه و اصلی ترین هدفش انتشار دانش و آگاهی در این موضوعات

ادامه مطلب »

Here We Go

سلام به StringCast خوش اومدید. StringCast یک ماهنامه صوتی درباره علم، دانش، فناوری و تکنولوژی هستش و اصلی ترین هدفش انتشار دانش در بین مردم

ادامه مطلب »