StringCast in Patreon

شما میتونید به هرمیزان که دوست دارید از استرینگ کست حمایت کنید. تنها کافیه که بسته‌ای که دوست دارید رو انتخاب کنیدو وارد صفحه پرداخت شوید :حمایت کننده

تشکرات :

- حس خوب کمک به استرینگ کست :)

گم نام
۱۰.۰۰۰ تومان
حمایت کننده

تشکرات :

- حس خوب کمک به استرینگ کست :)

- قرار گیری نام شما در صفحه تشکر سایت

دانشجو
۲۰.۰۰۰ تومان
حمایت کننده

تشکرات :

- قرار گیری نام شما در صفحه تشکر سایت

- حس خوب کمک به استرینگ کست

دوست
۵۰.۰۰۰ تومان
حمایت کننده

تشکرات :

- حس خوب کمک به استرینگ کست

-

سازمانی
۱۰۰.۰۰۰ تومان
 

تشکرات :

- تمامی تشکرات سازمانی

- تبلیغ کوتاه شما در یک قسمت از استرینگ کست

حامی مالی
۲۰۰.۰۰۰ تومان
 

تشکرات :

- تمامی تشکرات حامی مالی

- ذکر نام شما به عنوان تهیه کننده در انتهای یک قسمت از پادکست

سرمایه گذاری
۵۰۰.۰۰۰ تومان